Pengikut

Sabtu, 22 Ogos 2009

ULENG RAMALANG-ULENG PUASA

Assalamu alaikum silessurengkku, sappo'ku idi' maneng sumpu ogi'ku.
Addampengngengnbga' maraja nasaba' maette ladde' nappa ri 'update' post-E ri blog-E we. Maega ladde jamang maelo ri jama. Makkokkoe maringenni sedding, jaji engka cedde' wettu wedding u pake maroki cedde'.

Siessoni to pada salama' mappuasa ri uleng Ramalang (Ramadhan), tenna podo na tarimai Puangnge amala'ta, sibawa narekki' akkuleang pakengkai sibawa jamai parentaNa mappuasa penno asabbareng, InsyaAllah. Riulengnge iyewe, pada riisseng makkada iyena uleng mancaji 'ponggawa'na sininna ulengnge. Engka riwaya' makkada ri tikkeng manengngi sininna billisi'e sibawa setangnge, na mammuare' weddingngi ana' appona nabitta Adam jamai passurunna Puangnge. Iyanaro empai, narekko engka atanna Puangnge de'na pugau'i passurona Puangnge ri ulengnge iye we, tannia nassabari pangarunna setangnge, tapi nassabari akeddowanna atinna. Tenna podo aja' tot tama ri sesena to mappakkuwaero.

Engka siddi esso, tudangnga' makaita cerama ri tv e. Aga nabicara rilalenna ceramae ro, passalenna sumpajang sunna' Taraweh. Pada irissen, makkada lalenna tassidie wenni engka fadhilatna taraweh-E. Tapi manuru' paccaramae ro, iye wettu e maega tau lao mattaraweh nasaba' mappile wenni. Narekko kurang makessingngi fadhilatna sumpajang taraweh-E wenni-Ero, jaji de' na maelo lao. Narekko makessingngi, e nakkulleang lao mattaraweh. Jaji nasengnge pancaramae, salani tujuanna pattaraweh-E mappakoero.

Engka to u wita, narekko lao-wi mattaraweh okko masigi'-e, lettu'-i matu' masigi'e, laengngi najama. Ri wettu massumpajang Issa-i (Ishak) tauwe, de' na tama massumpajang, monromi ri saliweng masigi' maccurita sibawa mappelo'/mattole' (merokok). Massumpajang sunna' tarawehpi matu', na tama. Namo iyaro de' to nala manengngi. Genne'i matu' arua rakang, massu' si maccurita, makkarukkang (berborak bising), mattajeng naseng alena sumpajang wittiri'. (E...lakurang sara, magi tenna mu paccapu'i duappulo rakang sumpajang tarawehmu, nappako massumpajang wittiri', nasaba' namo maga monro matokko mattajeng). E...sikurang kerja, kenapa tidak engkau habiskan dua puluh rakaat sembahyang terawihmu, kemudian engkau sembahyang witir, kerana bagaimanapun engkau tetap tinggal menunggu.

Jaji uparingngerangi aleku sibawa sumpu ogi'ku, aja'na tollao mattaraweh narekko nassabari fadhilatna sumpajang taraweh-e tassiddi-siddi e wenni. Nasaba' appalangnge massumpajang taraweh maega yare'gi cedde'-i, elo'na Puangnge. Sibawa aga gunana tollao rimasigi'-e ko maelo'mi lao maccurita. Wallahualam.

Kamus bugis
Maega ladde-banyak sangat, maringenni sedding- ringan sudah rasanya, maroki-menulis, narekki'-diberikan, akkulleang-kekuatan, asabbareng-kesabaran, sumpajang-sembahyang (solat), billisi'-iblis, setang-syaitan, wenni-malam, masigi'-masjid, saliweng-luar, maccurita-berborak/bercerita, mattajeng-menunggu, wittiri'-(sembahyang) witir, rakang-rakaat.

Tiada ulasan:

Mabbaca Al-Qur'an secara online. Ta klik iyewe : AL-QUR'AN
Beli Tafsir Al-Quran per kata.