Pengikut

Rabu, 20 Februari 2008

MATTODDO' (MENGUNDI)

Weh... engkana siminggu purana "ibubarkang" parlimengnge. Lettu makkokkowe, de'pa gaga mennessa niga si yala "calong" mawakkeleki partena pamarentae, Barisan Nasional. Iya wangkalingae, maega ladde' melo mancaji calong. Engka to wangkalinga, makkadae dua tellu silessureng sompu ugie'ta melo mancaji calong. Sukkuru' ko engkana wedding.

Sitongenna, de'na mancaji soal, narekko meloki' mancaji calong, assaleng sicoco'mui onroanta. Tannia aganna, idi kasi ana' ugie' e okko mai, nasengnge tauwe narekko meloki menre', parellu ki' massiddi. Naiya kia, pada irisseng akkulleanta, jaji perellu ki maddenge ri takke marajae, bare' de' na reppo' rekko takke mabiccu'e mi yaddengeri. Memeng, pada irisseng makkada, sebage warga negara, de'gaga bedanya idi' sibawa ra'yak Malaysia saesa'e. Tapi' perellu yingngerrang, makkada maega mopa silusserenta yare'gi sompu ugie' ta de'pa kasi na maddapi ure'na ri tanae, aggati ajunrappe' maladde' mopi maddenge ri addengerenna. Sala cedde, ko dena masse akkatenningenna, wedding mabuang lao ri tanae.

Ri Kunak umpamana, engka to lalo ri doccilikku makkada, calong pole pembangkang naulle ana' ugie. Jaji ko calong pole pamarenta ana' ugie to, pekko to melo massiddi asenna. Bua' iya'la, iya' tomi, narekko calong pembangkang mi yonri, na naidi tona ri pilei, mesa'mi pede' de'gaga peluangta ana' ugie ri Sabah. Nasaba' makkokkowe, ana' ugie ri Kunak ri siri atiwi pole bansa saesa'e. Maegani madeceng sibawa engka tona makkatenni jabatang, tassipolo ada, maegami bettai bansa saesa'e. Namo to maegani madeceng sibawa makkatenni jabatang, de'pa nairulle marigagae, narekko de' to massiddi.

Jaji, urasai de'pa na rapi'i wettunna to melo mancaji pembangkang. Iya kongka peluang, lebbi'i narekko mancaji calongngi ri partena pamerentae. Assidi ki' okkoro, nappai weddingngi makkatenni ri ada to rioloe "
SIPATUO SIPATOKKONG". Nasaba' rekko mancaji pembangkangmi, niga na melo patuoki narekko ri caccaki pole pamarentae? Sebali'na ko mancaji pamarentaki', engka akkuleatta wata'i sompu ugie'ta menre, ko perellui magai ko risoppoi bare' madecengngi tudanna ri ase', na weddingngi na wata'toi menre'. Kega ki weddin lolongeng makkoro, de'ga saliwenna, parte mapparentae.

Narekko de'pa na riyalenggi paluang mancaji calong parte pamarenta, e sabbara'mokki' yolo'. Engka moa tu matu' wettu, na rapi' i lomoro'ta. Iya makkokkoe, lebbi ko pada to sappa' atuwongeng, pada ri sappa'i onroang tudang makessingnge na matedde'. Ko maegani sompu ugie'e makessing onroanna na matedde' tona, massiddini patettong siddi wakkele'ta. Nappai weddingngi tama rilalenna pemarentae. Ingngerangngi sejarana Daeng Parani Massilessureng, mulanna mancaji tentarami mewai musuna sultangnge, metta-mettai metdde'ni onroanna ri Tana Malayu, ana' appona na mancaji sultang, lettu makkokkoe. Pada ta pikkiriki mui, ko salaka' pale, patuujui.

Jaji, langka pertama, accio bananni ri parte mapparentae. Sabbara'ki' sibawa pada ri sappa'i lalengnge rekko weddingngi meccele' menre' makkatenni ri jabatang pamarenta. Langka kedua pastikangngi maegani pangunditta. Nasaba' nulle maegami sompu ugie irita, tapi tannia pangundi. Urasai, maega mopa sompu ugieku de'pa na pura mandaptar mancaji pengundi. Jaji siddi si arugiang...nasaba' de' na ri alai ha'ta sebagai warganegara Malaysia. Mattajenssi limat taung. Iyako purani' mandaptar, aja' tallupai tanggala arua uleng tellu na tollao mattoddo' (MENGUNDI), aja' tosi nengka tau lao toddo'i bujang undie,
naingngerrangngi abiasanna, masolangngitu unditta (yasengngi "UNDI ROSAK").
Selama'ki Lao Mangundi...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toddo' - tusuk, cucuk, membenamkan sesuatu.
- pilihan (diSulSel)
- pegangan
Mattoddo' - mengundi.

Tiada ulasan:

Mabbaca Al-Qur'an secara online. Ta klik iyewe : AL-QUR'AN
Beli Tafsir Al-Quran per kata.