Pengikut

Jumaat, 8 Mei 2009

ADE' MAPPADENDANG

Penulis : Zainal

Narekko purani mengngala tauwe mabiasani ripapole acara Mappadendang. Riollini tau maccae mappadendang nainappa ripaddepungeng siajing-siajing mareppeta, sumpulolota makkutaparo paimeng sininna pabbanuae engkae ri lalenna kampongnge lao makkita-ita. (Sekiranya selesai menuai padi, biasanya diadakan acara Pappadendang. Dijemput orang-orang yang pandai (ahli) mappadendang, kemudian dikumpulkan sanak saudara terdekat, keluarga berhimpun lagi serta seluruh masyarakat yang ada didalam kampong datang menyaksikannya.)

Ripassadia manenni sininna pakkakkasak maeloE ripake mappadendang. Pada padanna palungeng, alu nennia appe maeloE naonroi sere. Naia alunna ribello-beloini barakkuangmmengngi namakessing irita. Onrong maeloE napake mappadendang ripakkennai collik kanau. Naia palungengnna rigattungngi sarekkuammengngi makessing riengkalinga.(Disediakan semua segala peralatan yang hendak digunakan 'mappadendang'. Seperti lesung, alu serta tikar yang hendak digunakan untuk menari. Maka alu-alunya dihias agar cantik dipandang. Tempat untuk digunkan 'mappadendang', diletakkan pucuk 'kanau'. Manakala lesungnya digantung agar bunyinya sedap didengar.)

Tau mappadendangngero biasana engka eppa makkunrai mabbajubodo maneng. Ianaro mannampuk ri palungeng madeceng siselle-selle alunna, ritellani mappadendang. Iatosi buranewe mappasapu sibawa pakeang mabolong, sulara gangka uttu nainappa mabekkeng lipak mabolong siellek macellak. Ianaro mabbenra ricappakna palungengnge. Engkato sere mappencak silak sisoppo-soppo nainappa maggenrang. Biasato tudang majjogek mattulili.(Ahli yang 'mappadendang', biasanya terdiri dari empat wanita berbaju 'bodo' semuanya. Merekalah yang menumbuk alu ke lesung secara bergilir-gilir alunya, lalu digelar 'mappadendang'. Sementara kaum lelaki memakai lilit kepala serta berbaju hitam, seluar sehingga lutut kemudian melilitkan kainsarung hitam bercorak merah. Merekalah yang menyorak di hujung lesung. Ada juga yang menarikan pencak silat, saling menjulang sambil memalu gendang. Kadang-kadang duduk berjoget berkeliling.)

Temmaka kessinna riengkalinga uni palungengnna nennia kessingna irita kedo-kedona pasere. Pada makkapulunni tauwe makkita-ita nasibawa maneng pakkitanna laoritau engkae mappadendang. Sukku ininnawani tau papolenngi acara appadendangengnge.(Sangat indah kedengaran alunan bunyi lesung sama indahnya gerakan-gerakan penari. Berkumpullah penonton menumpukan pemandangan mereka ke arah orang-orang yang 'mappadendang'. Sangat senang hatilah orang yang menganjurkan acara 'mappadendang' tersebut.)

Risesena pallaonrumae mappunaiwi akkatta mattentu naripapole appadendangengnge, ianaritu melo pannesai tanrang asukkurukengna lao ripuang seuwae, porennui engka wasselek ase maega pole rigalungnge.(Pihak tuan rumah yang menghajatkan sesuatu menganjurkan majlis mappadendang, adalah untuk menunjukkan rasa kesyukuran kepada Tuhan yang Esa, menyukuri adanya hasil padi yang banyak dari sawahnya).

Biasa to appadendangengnge ripapolei narekko engka tau maelo ripa botting. Riwettu mappanampuknanaro mebbu berrek maelo napake mappabotting, biasa mappadendangtoi sipakrio rio mannampik ase.(Pernah juga majlis mappadendang diadakan sekiranya ada pasangan mahu di kahwinkan. Semasa upacara menumbuk padi dijadikan beras untuk kegunaan majlis perkahwinan, kebiasaannya (mereka) 'mappadendang' juga bersukaria sambil menampi padi.)

Naia asena tau rioloe riengngala nainappa riwesse. Narekko maelok riebbu berre rinampupa ripalungengnge. Dek napada makkukue, ase risangkimani nainappa risampak yaregga ridaros. Narekko maeloi ripancaji berrek, ripaberrek mani bawang. Ianaro saba'na namakuranna tau mappadendang makkukuangnge. (Sebenarnya padi orang dahulu (pada masa dahulu) dituai kemudian di'wesse' ( wesse: tangkai padi disusun hampir separuh pemeluk, kemudian diikat dengan rotan). Sekiranya hendak dijadikan beras, mesti ditumbuk dalam lesung. Tidak seperti sekarang, padi hanya disabit kemudian dibanting ataupun diketam menggunakan mesin. Jika hendak dijadikan beras, dimesin sahaja. Sebab itulah kurang sudah orang 'mappadendang' sekarang ini.)

Sumber : Website Putra Putri Sidrap
---------------------------------------------------------------------------------------
Kamus Bugis:
Mappadendang -mengalunkan irama yg dihasilkan oleh ketukan alu dan lesung semasa menumbuk padi.
Narekko -sekiranya, mengngala-menuai padi,ripapole -diadakan, ri-olli-ni -di/jemput/lah, saijing [sijing] -sanak saudara, pakkakkasak -peralatan, ........ sekiranya ada perkataan tak faham boleh tanya di ruang cbox.

Tiada ulasan:

Mabbaca Al-Qur'an secara online. Ta klik iyewe : AL-QUR'AN
Beli Tafsir Al-Quran per kata.